WWW ORDE VAN MALTA

 Spiritualiteit

 
Het Maltezergebed

St. Jan de Doper, de patroon van de Orde

Heer Jezus,

U hebt mij geroepen tot de gelederen van de Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta.

 Ik smeek U mij te helpen trouw te blijven aan de tradities van de Orde door het katholieke en apostolische geloof metterdaad te belijden en te beschermen tegen de goddeloosheid alsook door het beoefenen van de naastenliefde, in het bijzonder jegens armen en zieken.

Ik vertrouw op de voorspraak van de heilige maagd van Philermo, de heilige Johannes de Doper, zalige Gerardus en alle heiligen.

Maltezer ridder in gebed.
Postzegel uitgegeven door de Orde van Malta. Emissie 79 (1984). Nominale waarde 2 Scudi.

Verleen mij de nodige kracht om dit voornemen ten uitvoer te brengen in de geest van het Evangelie, met een onbaatzuchtige en Christelijke gezindheid, tot glorie van God, voor de vrede in de wereld en voor het welzijn van de Orde.

Gij die met God de Vader en in de eenheid van de Heilige Geest, leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Het Maltezergebed
Mede op aanraden van Jan van der Does de Willebois, arts, zaliger gedachtenis, is het Maltezergebed door hem en Mgr. Philippe Bär o.s.b., erekapelaan van de Orde van Malta verder aangepast. Dit gebed is gepubliceerd in het Mededelingenblad in het derde kwartaal 2007 (nr.4) 42e jaargang, door kanselier Jeroen van Lawick van Pabst.

 

 

 

Ridderbede

In aanvulling op het Maltezergebed de tekst van de bede bij de ridderslag welke wordt uitgesproken op de jaarlijkse ridderdag in de kathedraal van Utrecht (St. Catharinakathedraal), zetel van de kardinaal van de Nederlandse kerkprovincie ter overstaan van vele aanwezigen.

Maltezer ridder in gebed

Voorzitter:
- Alvorens U de ridderslag te geven vraag ik U: Weet Ge wat van een lid van onze Orde wordt verwacht?

Installandus:
- Ik (roepnaam)
- Ik weet dat van mij als lid van de Orde van Malta wordt verwacht:
- Dat ik Christus in diens Katholieke en Apostolische Kerk trouw zal volgen gedurende mijn gehele leven; onder alle omstandigheden het Christelijk Geloof metterdaad zal belijden en verdedigen en van Christus zal getuigen in woord en in daad,
- Dat ik de wetten van de Orde en de statuten van de Associatie trouw zal volgen in verbondenheid met de Vorst-Grootmeester en de Voorzitter van de Associatie;
- Dat ik zieken en gehandicapten, weduwen en wezen, en allen die in nood zijn en hulp behoeven zal dienen, bijstaan en beschermen.

Voorzitter:
- Zijt Ge bereid om U naar Uw beste vermogen toe te leggen op het volbrengen van Uw opdracht als lid van de Orde?

Installandus:
- Ik (roepnaam)
- Ik beloof op mijn woord van eer naar mijn beste vermogen de doelstellingen van de Orde en van de Associatie, zoals omschreven in haar statuten, te zullen nakomen.
- Ik doe dit in vertrouwen op God Almachtig en stel mij onder de bescherming van Maria, de Moeder Gods en de Lieve Vrouw van Philermo, van Johannes de Doper en van alle heiligen van de Orde.
- Ik verzoek U mij op te nemen in de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta, bij de Associatie Nederland. 

Voorzitter:
- Het zij zo.
- Knielt neer en ontvangt de ridderslag.
- Met deze drie slagen sla ik U tot ridder.

De regel is dat tijdens de Eucharistie met installatie op de Ridderdag de volgende Epistellezing wordt gebezigd:

Efeziërs 6, 10-20, De Wapenrusting van God

Tenslotte, zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht. Trek de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen. Grijp daarom naar de wapenrusting van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en staande te blijven, strijdend tot het einde. Stel u op, de waarheid als een gordel om uw middel, de gerechtigheid als een pantser om uw borst, de ijver voor het evangelie van de vrede als schoeisel aan uw voeten, Draag steeds het schild van het geloof, waarmee u alle brandende pijlen van het kwaad kunt doven. Draag ook de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen, het woord van God.

Ridder of Dame van Eer en Devotie

Bid en smeek in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houd daartoe nachtwaken, waarbij u met volharding God smeekt voor alle heiligen. En bid ook voor mij dat mij het woord gegeven mag worden als ik mijn mond open, om vrijmoedig het geheim van het evangelie openbaar te maken, waarvoor ik een gezant ben in boeien. Bid dat ik het vrijmoedig mag verkondigen, zoals het mijn plicht is.

 

Na het uitspreken van de ridderbede ontvangt men het halskruis voor een lid van de SMH Orde van Malta in de categorie waartoe men geïnstalleerd is.

Luister naar de Hymne van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta

(Zie tevens onderscheidingen)

 

 

 
 

© Copyright Orde van Malta,  Associatie Nederland